Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

19 czerwca 2020 r. Sejm przyjął Ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 tzw. tarczę 4.0 i wraz z nią wprowadził nowe narzędzie restrukturyzacji. Tarcza wchodzi w życie 24 czerwca 2020 r. i nowe postępowanie będzie dostępne dla zainteresowanych do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Czym jest uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu?

Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu jest oparte na postępowaniu o zatwierdzenie układu uregulowanym w prawie restrukturyzacyjnym z kilkoma istotnymi zmianami. Jest postępowaniem, w którym przedsiębiorstwo, które znalazło się w trudnej sytuacji ekonomicznej będzie mogło samodzielnie uruchomić szybką restrukturyzację, bez konieczności występowania do sądu. Należy zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym który będzie pełnił funkcję nadzorcy układu, przygotować propozycje układowe oraz spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz zamieścić obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, że otwiera się postępowanie o zatwierdzenie układu. 
Ustawa jest nastawiona na sprawne i szybkie prowadzenie postępowania, ponieważ zapewnia ochronę przed egzekucją (z dniem otwarcia postępowania prowadzona egzekucja ulega zawieszeniu z mocy prawa a wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności jest niedopuszczalne) i wypowiadaniem kluczowych umów, takich jak: umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, umowy kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umowy rachunku bankowego na okres 4 miesięcy. 

Kolejnym krokiem w postępowaniu jest zbieranie głosów dotyczących propozycji układowych od wierzycieli które odbywać się będzie tak jak w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu, jednak nadzorca układu będzie miał możliwość zwołania zgromadzenia wierzycieli, które będzie mogło się odbyć z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.

Następnie dłużnik powinien złożyć do Sądu wniosek o zatwierdzenie układu – w przeciwnym przypadku postępowanie zostanie umorzone z mocy prawa.

Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu.