Dla przedsiębiorców

Dla spółek oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą polecamy usługi z zakresu doradztwa restrukturyzacyjnego polegające m. in. na:

 • udzielaniu porad,
 • sporządzaniu opinii i wyjaśnień,
 • występowaniu w charakterze pełnomocników w sprawach restrukturyzacji i upadłości,
 • świadczeniu innych usług z zakresu restrukturyzacji.

Nasze usługi w zakresie upadłości przedsiębiorców obejmują m. in.:

 • szczegółową analizę sytuacji faktycznej przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji oraz wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentację w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości do dnia ogłoszenia upadłości,
 • reprezentację w kontaktach z syndykiem oraz sądem w trakcie postępowania upadłościowego,
 • przygotowanie wniosku o umorzenie zobowiązań wraz z ustaleniem planu spłat oraz reprezentacja w toku postępowania w przedmiocie umorzenia zobowiązań (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
  a ponadto:
 • postępowania o wyłączenie składników majątkowych z masy upadłości,
 • przygotowanie i reprezentacja w postępowaniu wywołanym sprzeciwem do listy wierzytelności,
 • doradztwo w postępowaniach o uznanie za bezskuteczne czynności dokonanych przez upadłego przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • zgłaszanie zarzutów do planu podziału oraz reprezentacja w postępowaniu wywołanym zarzutami,
 • świadczenie innych czynności z zakresu doradztwa restrukturyzacyjnego konieczne z uwagi na stan sprawy.