Postępowanie sanacyjne

Czym jest postępowanie sanacyjne?

Ce­lem po­stę­po­wa­nia sa­na­cyj­ne­go jest unik­nię­cie ogło­sze­nia upa­dło­ści dłuż­ni­ka,

Postępowanie sanacyjne charakteryzuje się największym rygoryzmem oraz największym zaangażowaniem organów władzy publicznej spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych.

Z dniem otwar­cia po­stę­po­wa­nia sa­na­cyj­nego mie­nie słu­żą­ce do pro­wa­dze­nia przed­się­bior­stwa oraz na­le­żą­ce do dłuż­ni­ka sta­je się ma­są sa­na­cyj­ną. Często dłużnik jest pozbawiany zarządu własnego i jest ustanawiany zarządca.

Ten tryb po­stę­po­wa­nia umoż­li­wia za­rząd­cy prze­pro­wa­dze­nie wie­lu dzia­łań, któ­re wpły­wa­ją w istot­ny spo­sób na re­ali­za­cję ce­lów sa­na­cji. Jest to mię­dzy in­ny­mi:

 • moż­li­wość od­stą­pie­nia od nie­ko­rzyst­nych umów wza­jem­nych i to bez wzglę­du na po­sta­no­wie­nia w niej za­war­te do­ty­czą­ce moż­li­wo­ści jej roz­wią­za­nia;
 • moż­li­wość do­ko­na­nia re­duk­cji za­trud­nie­nia na ta­kich za­sa­dach, jak w po­stę­po­wa­nia upa­dło­ścio­wym;
 • możliwość zbycia zbędnego majątku na zasadach ana­lo­gicz­nych do po­stę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go.

Jak przebiega postępowanie sanacyjne?

Ogólny schemat postępowania restrukturyzacyjnego przedstawia się następująco:

 • wybór kancelarii restrukturyzacyjnej i spotkanie z doradcą restrukturyzacyjnym co do analizy sytuacji przedsiębiorstwa
 • skompletowanie i opracowanie stosownej dokumentacji,
 • wniesienie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • rozpoznanie wniosku przez sąd, co wedle prawa restrukturyzacyjnego
 • otwarcie postępowania sanacyjnego
 • ustanowienie zarządcy i zawiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania sanacyjnego i jego skutkach, przygotowanie przez zarządcę planu restrukturyzacyjnego i opracowanie propozycji układowych, sporządzenie przez zarządcę spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych, sporządzenie spisu inwentarza, objęcie w zarząd przedsiębiorstwo dłużnika. Po zaakceptowaniu przez sędziego – komisarza planu restrukturyzacyjnego ZS przystępuje do jego realizacji celem wykonania wskazanych w planie działań mających uzdrowić sytuację przedsiębiorstwa.
 • po otwarciu postępowania zawieszeniu ulegają postępowania egzekucyjne i można uchylić zajęcia rachunków bankowych,
 • wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem z wierzycielami,
 • zgromadzenie wierzycieli,
 • przyjęcie bądź odmowa przyjęcia układu przez wierzycieli,
 • zatwierdzenie układu przez sąd bądź też odmowa zatwierdzenia układu i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego.