Upadłość konsumencka Katowice, Śląsk

Nasza kancelaria prawa gospodarczego wspiera klientów z Katowic oraz innych miejscowości na Śląsku w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to jeden ze sposobów na wyjście z długów. Sama procedura może trwać około 3 lat i zależy od stanu faktycznego, w którym znajduje się osoba zadłużona. Komu możemy pomóc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Na czym polega proces likwidacji majątku dłużnika?

Czym jest upadłość konsumencka?

Jest to inaczej sądowe postępowanie upadłościowe, a jego celem jest częściowe lub pełne oddłużenie konsumenta. Jednocześnie proces umożliwia zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Upadłość konsumencka jest opcją, dzięki której upadły może wyjść ze spirali długów i odzyskać równowagę finansową. To sposób na to, aby rozpocząć nowy rozdział życia bez zadłużeń.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Ta procedura dotyczy konsumenta, czyli osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Z tej formy upadłości nie mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne, które są wspólnikami albo komandytariuszami w spółkach jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych. W obu tych przypadkach możliwe jest tylko postępowanie upadłościowe na zasadach ogólnych.

Właściciel firmy może ogłosić upadłość konsumencką tylko wtedy, gdy odpowiednio wcześniej zakończy jej funkcjonowanie. Wówczas staje się konsumentem i może złożyć stosowny wniosek. W takiej sytuacji po zamknięciu postępowania przez sąd dłużnik zostanie oddłużony z długów powstałych podczas prowadzenia działalności gospodarczej oraz zobowiązań prywatnych.

Jak rozpocząć procedurę upadłości konsumenckiej?

Proces ten zaczyna się od złożenia wniosku o upadłość konsumencką przez konsumenta lub w szczególnych przypadkach – wierzyciela w sądzie właściwym dla miejsca stałego pobytu dłużnika.

Posiedzenie w tej kwestii ma charakter niejawny, bez udziału wnioskodawcy. Dlatego wielkie znaczenie ma nie tylko przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów, ale i przemyślane uargumentowanie.

Jeśli dłużnik jest niewypłacalny, czyli m.in. nie ma wystarczającego majątku na spłatę długów w całości, sąd ogłosi upadłość konsumencką. W związku z tym osoba ta ma obowiązek wydać syndykowi cały majątek, niezbędne dokumenty i wykonywać nałożone na nią zobowiązania. Jeżeli się z tego nie wywiąże, postępowanie może zostać umorzone.

Następnie, po skompletowaniu listy wierzytelności i likwidacji majątku dłużnika, sąd wydaje jedno z poniższych rozstrzygnięć:

  • ustala harmonogram oddania długów wierzycielom,
  • umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli w trybie normalnym lub warunkowym,
  • wydaje decyzję odmowną w powyższych kwestiach.

Warto pamiętać, że celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie, czyli umożliwienie niewypłacalnej osobie wyjścia z długów.

Jakie korzyści wynikają ze skorzystania z upadłości konsumenckiej?

Osoby, które zdecydują się złożyć wniosek o upadłość konsumencką, przede wszystkim rozwiązują problem narastających zobowiązań i zyskują komfort psychiczny. Ta procedura pozwala na nowy start w życiu i przywrócenie normalnych warunków bytowych. Jednocześnie zawiesza się postępowania windykacyjne (przedsądowe), sądowe i egzekucyjne. Kończy się naliczanie odsetek, które dotychczas zwiększały dług.

Ogłoszenie upadłości powoduje także, że w razie sprzedaży mieszkania lub domu przez syndyka, uzyskuje się uprawienie do otrzymania kwoty pieniężnej równej przeciętnemu czynszowi za okres od 12 do 24 miesięcy.

W jaki sposób nasza kancelaria pomaga w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Z pomocy kancelarii prawa gospodarczego skorzystać mogą konsumenci, którzy nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań finansowych. Po dokładnym zapoznaniu się z indywidualną sytuacją klienta oraz dostarczonymi dokumentami doradzamy, czy możliwa jest w jego przypadku upadłość konsumencka. Jeżeli kwalifikuje się do niej, sporządzamy stosowny wniosek, a następnie składamy go w sądzie. Podejmujemy się reprezentacji mocodawcy w postępowaniu toczącym się na wokandzie, jak i przed syndykiem.