Upadłość konsumencka lub zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie dla osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami w procesie zmierzającym do ogłoszenia upadłości konsumenckiej lub otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

Upadłość konsumencka Śląsk – fachowa pomoc prawna

Licencjonowany do­­ra­d­ca restrukturyzacyjny oferuje na Śląsku merytoryczną pomoc dla osób fizycznych będących w kryzysie.

Wsparcie Kancelarii obejmuje w szczególności:

Doradztwo w zakresie istnienia przesłanek formalnych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami;

pomoc prawną w kontaktach z sędzią-komisarzem, syndykiem i wierzycielami;

zaskarżanie postanowień sędziego-komisarza oraz czynności syndyka;

przygotowanie wniosku do sądu o wydzielę kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego po sprzedaży jego domu lub mieszkania;

przygotowanie stanowiska dłużnika co do planu spłaty wierzycieli, umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub do warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego ze Śląska oferuje również wsparcie dłużnika w trakcie całego postępowania. Obejmuje ono reprezentację przed sądem, syndykiem i wierzycielami.

Przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Fundamentalną przesłanką do ogłoszenia upadłości wobec osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jest niewypłacalność. Kategoria ta ma dwa zasadnicze wymiary: płynnościowy – konsument utracił zdolność do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych oraz zadłużeniowy – całkowita suma długu przekracza wartość aktywów, będących w dyspozycji osoby fizycznej.

Postępowanie upadłościowe ma charakter sądowy, co oznacza, że podstawą jego wszczęcia jest formalny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dokument wraz ze stosownymi załącznikami musi zostać złożony do właściwego miejscowo i rzeczowego sądu. Przy jego sporządzaniu należy wskazać m.in.:

  • dane dłużnika,
  • aktualny spis aktywów oraz szacunkową ich wycenę,
  • listę wierzycieli,
  • wykaz i terminy wymagalnych wierzytelności,
  • informację o ustanowionych zabezpieczeniach na majątku dłużnika.

Specjalnością kancelarii jest upadłość konsumencka. W Katowicach i na całym Śląsku oferujemy profesjonalne doradztwo i kompleksową reprezentację przed sądem osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Prawnicy sprawdzą, czy spełnione zostały przesłanki do oddłużenia, wypełnią stosowny wniosek i skompletują niezbędną dokumentację.

Co bada sąd?

W postępowaniu sąd zobligowany jest do badania tzw. moralności płatniczej zadłużonego konsumenta. Upadłość konsumencka jest wykluczona, jeżeli osoba fizyczna doprowadziła do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Po złożeniu dokumentacji i jej analizie przez sąd następuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej, z którą związane są określone powinności. W przypadku, kiedy dłużnik podał dane niezgodne z prawdą, wniosek jest oddalany z urzędu.

Alternatywą dla upadłości jest złożenie wniosku przez dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, efektem zawarcia układu będzie zastąpienie likwidacji majątku alternatywną formą spłaty zobowiązań, jaką zaakceptują wierzyciele. W szczególności korzystne jest uniknięcie sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu, w którym zamieszkuje upadły.

Zainteresowała Cię oferta? Potrzebujesz pomocy?

Zaufaj nam, jak zaufali nam wszyscy nasi klienci. Gwarantujemy profesjonalną pomoc i obsługę.