Upadłość konsumencka lub zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie dla osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami w procesie zmierzającym do ogłoszenia upadłości konsumenckiej lub otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

Upadłość konsumencka Śląsk – fachowa pomoc prawna

Licencjonowany do­­ra­d­ca restrukturyzacyjny oferuje na Śląsku merytoryczną pomoc dla osób fizycznych borykających się problemem nadmiernego zadłużenia i będących w kryzysie finansowym.

Wsparcie kancelarii prawa gospodarczego obejmuje w szczególności:

Doradztwo w zakresie istnienia przesłanek formalnych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami;

pomoc prawną w kontaktach z sędzią-komisarzem, syndykiem i wierzycielami;

zaskarżanie postanowień sędziego-komisarza oraz czynności syndyka;

przygotowanie wniosku do sądu o wydzielę kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego po sprzedaży jego domu lub mieszkania;

przygotowanie stanowiska dłużnika co do planu spłaty wierzycieli, umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub do warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego ze Śląska oferuje również wsparcie dłużnika w trakcie całego postępowania. Obejmuje ono reprezentację przed sądem, syndykiem i wierzycielami.

Upadłość konsumencka – zjawisko współczesnej gospodarki rynkowej

Ekonomiczny aspekt upadłości konsumenckiej nierozerwalnie związany jest z pojęciem niewypłacalności, której przejawem jest brak zdolności do terminowego regulowania zobowiązań krótko i długoterminowych. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, kiedy dana osoba nie ma dostatecznych zasobów finansowych, ale dysponuje innymi aktywami (np. nieruchomościami mieszkaniowymi czy rzeczami ruchomymi w postaci biżuterii, aut, dzieł sztuki itp.), których wartość pozwala na zaspokojenie wierzycieli, twierdzenie, iż jest niewypłacalna, nie jest zasadne. Istota upadłości konsumenckiej polega również na tym, że jest ona specyficznym instrumentem ochrony ekonomicznych praw zarówno samego konsumenta, jak i jego wierzycieli.

Upadłość konsumencka – społeczne uwarunkowania i konsekwencje

W naukach socjologicznych wskazuje się, że zjawisko upadłości konsumenckich jest typowe dla „społeczeństw nieodpowiedzialnych”, w których gospodarstwa domowe zadłużają się ponad możliwości wykonywania swoich zobowiązań płatniczych, „żyją chwilą” i „ponad stan”. Oczywiście należy tu wyłączyć tzw. zdarzenia losowe i czynniki vis maior, których konsument nie mógł przewidzieć.

Upadłość konsumencka Katowice

W wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, w której trudnią się adwokaci z kancelarii, następuje umorzenie finansowych zobowiązań dłużnika i ponowne jego włączenie z „czystą kartą” do życia społecznego, jako ważnego uczestnika gospodarki rynkowej z nowym startem.

Ponadto ponowna reintegracja osoby z problemem nadmiernego zadłużenia ze sferą realnej gospodarki przynosi korzyści dla handlu, usług czy finansów publicznych. Konsument przywrócony do normalnego funkcjonowania w systemie gospodarczym nie tylko znowu płaci podatki, ale też przestaje należeć do grona beneficjentów publicznej polityki społecznej. Nadzorowana przez nas na Śląsku upadłość konsumencka może przynieść korzyści z punktu widzenia osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Spirala długów może zostać zatrzymana w wyniku tego rozwiązania. Procesami w tym zakresie zajmuje się adwokat z kancelarii.

Zainteresowała Cię oferta? Potrzebujesz pomocy?

Zaufaj nam, jak zaufali nam wszyscy nasi klienci. Gwarantujemy profesjonalną pomoc i obsługę.

Przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Fundamentalną przesłanką do ogłoszenia upadłości konsumenckich wobec osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jest niewypłacalność. Kategoria ta ma dwa zasadnicze wymiary: płynnościowy – konsument utracił zdolność do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych oraz zadłużeniowy – całkowita suma długu przekracza wartość aktywów, będących w dyspozycji osoby fizycznej.

Postępowanie upadłościowe ma charakter sądowy, co oznacza, że podstawą jego wszczęcia jest formalny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dokument wraz ze stosownymi załącznikami musi zostać złożony do właściwego miejscowo i rzeczowego sądu. Adwokat może przejąć na siebie zadanie dostarczenia dokumentacji. Przy jego sporządzaniu należy wskazać m.in.:

  • dane dłużnika,
  • aktualny spis aktywów oraz szacunkową ich wycenę,
  • listę wierzycieli,
  • wykaz i terminy wymagalnych wierzytelności,
  • informację o ustanowionych zabezpieczeniach na majątku dłużnika.

Specjalnością kancelarii prawa gospodarczego jest upadłość konsumencka. W Katowicach i na Śląsku adwokat oferuje profesjonalne doradztwo i kompleksową reprezentację przed sądem osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Prawnicy sprawdzą, czy spełnione zostały przesłanki do oddłużenia, wypełnią stosowny wniosek potrzebny do tego, aby ogłosić upadłość konsumencką i skompletują niezbędną dokumentację.

Co bada sąd?

W postępowaniu sąd zobligowany jest do badania tzw. moralności płatniczej zadłużonego konsumenta. Upadłość konsumencka jest wykluczona, jeżeli osoba fizyczna doprowadziła do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Po złożeniu dokumentacji przez adwokatów z kancelarii i jej analizie przez sąd następuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej, z którą związane są określone powinności. W przypadku, kiedy dłużnik podał dane niezgodne z prawdą, wniosek jest oddalany z urzędu.

Alternatywą dla upadłości jest złożenie wniosku przez dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, efektem zawarcia układu będzie zastąpienie likwidacji majątku dłużnika alternatywną formą spłaty zobowiązań, jaką zaakceptują wierzyciele. W szczególności korzystne jest uniknięcie sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu, w którym zamieszkuje upadły. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przebiegu procedur, na które składa się upadłość konsumencka, adwokat z naszej kancelarii z siedzibą w Katowicach może odpowiedzieć w dowolnym momencie współpracy.