Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne zostaje na stałe?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostaje na stałe?

Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne weszło do polskiego systemu prawnego 24 czerwca 2020 r. za sprawą tzw. Tarczy 4.0. Zostało wprowadzone jako środek tymczasowy i ma obowiązywać do końca czerwca 2021 r. Jednak obecnie trwają prace nad wprowadzeniem go na stałe do naszego porządku prawnego.

Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne (UPR) jest obecnie najpopularniejszym postępowaniem restrukturyzacyjnym m.in. ze względu na szybkość otwarcia postępowania i uzyskania ochrony przed wierzycielami, znacząco niższe koszty w stosunku do postępowań sądowych i okres trwania całego postępowania. Układ określa sposób redukcji i zmiany terminów płatności zobowiązań przedsiębiorstwa.

Spośród obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w grudniu 2020 r. informujących o otwarciu postępowań restrukturyzacyjnych, UPR stanowiło aż 95%.

Warunkiem otwarcia postępowania jest to, by przedsiębiorca był niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością. Istotne jest również, że uprawnieni ze skorzystania z postępowania restrukturyzacyjnego są również rolnicy indywidualni.

Warto przybliżyć przebieg postępowania

  • Pierwszym krokiem jest zawarcie umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego.
  • Przedsiębiorca składa doradcy restrukturyzacyjnemu spis wierzytelności, także spornych, wstępne propozycje układowe oraz określa dzień układowy.
  • Spełnienie powyższych wymogów upoważnia przedsiębiorcę do złożenia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu UPR.
  • Od dnia obwieszczenia przedsiębiorca jest chroniony przed egzekucjami ze strony wierzycieli, aczkolwiek nie są uchylane zajęcia rachunków bankowych.
  • Nadzorcą układu jest licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, z którym przedsiębiorca zawarł umowę. Nadzorca weryfikuje spis wierzytelności, wierzytelności spornych oraz wspólnie z przedsiębiorcą przygotowują plan restrukturyzacyjny. Nadzorca negocjuje także propozycje układowe z wierzycielami.
  • Wierzyciele głosują nad układem na zaproponowanych przez przedsiębiorcę propozycjach układowych.
  • W okresie czterech miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze przedsiębiorca jest zobligowany złożyć w sądzie wniosek o zatwierdzenie układu brak takowego wniosku.

Co robić gdy zaczynają się problemy z płatnościami?

Gdy pojawiają się pierwsze problemy z płynnością w firmie, ważne jest szybkie podjęcie decyzji co do dalszych kroków ratowania przedsiębiorstwa i określenie, czy są to problemy przejściowe, czy jednak poważniejszy kryzys. Decydując się na działania w celu ochrony swojego przedsiębiorstwa, trzeba dobrać właściwe postępowanie do danej sytuacji, nie tylko biorąc pod uwagę atuty przemawiające za wyborem UPR, ale całą sytuację, uwzględniając to, jakie działania mają być wykonane – w niektórych sytuacjach właściwym może być postępowanie układowe lub sanacyjne. Wybierając nadzorcę, należy wybrać takiego, który specjalizuje się w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym jest osoba fizyczna posiadająca takie uprawnienie nadane przez Ministra Sprawiedliwości, jak i spółka prawa handlowego, w zarządzie której zasiadają osoby posiadające licencję. Obecnie można zauważyć podział wśród doradców na specjalizacje. Większość ogranicza się do bycia syndykami, znacznie mniejsza część zajmuje się restrukturyzacjami.

Zapraszamy do kontaktu

https://www.pb.pl/uproszczona-restrukturyzacja-czyli-jak-ratowac-firme-1111032

Przebieg prac nad dalszymi pracami można sprawdzić na Rządowym Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333954/katalog/12688314#12688314