Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Czym jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086 ze zm.) wprowadziła nowy typ postępowania restrukturyzacyjnego, tzw. „uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne”. Główną zaletą uproszczonej restrukturyzacji i powodem jego popularności jest ograniczenie udziału sądu do minimum, przy jednoczesnej automatycznej ochronie przed wierzycielami przez okres 4 miesięcy trwania postępowania. Okres jego obowiązywania to 30 listopada 2021 r. Obecnie ponad 90% postępowań jest otwieranych w tym trybie

Jak przebiega uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

  • Pierwszym krokiem jest zawarcie umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego.
  • Przedsiębiorca składa doradcy restrukturyzacyjnemu spis wierzytelności, także spornych, wstępne propozycje układowe oraz określa dzień układowy.
  • Spełnienie powyższych wymogów upoważnia przedsiębiorcę do złożenia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu UPR.
  • Od dnia obwieszczenia przedsiębiorca jest chroniony przed egzekucjami ze strony wierzycieli, aczkolwiek nie są uchylane zajęcia rachunków bankowych.
  • Nadzorcą układu jest licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, z którym przedsiębiorca zawarł umowę. Nadzorca weryfikuje spis wierzytelności, wierzytelności spornych oraz wspólnie z przedsiębiorcą przygotowują plan restrukturyzacyjny. Nadzorca negocjuje także propozycje układowe z wierzycielami.
  • Wierzyciele głosują nad układem na zaproponowanych przez przedsiębiorcę propozycjach układowych.
  • W okresie czterech miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze przedsiębiorca jest zobligowany złożyć w sądzie wniosek o zatwierdzenie układu brak takowego wniosku.