Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Czym jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086 ze zm.) wprowadziła nowy typ postępowania restrukturyzacyjnego, tzw. „uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne”. Główną zaletą uproszczonej restrukturyzacji i powodem jego popularności jest ograniczenie udziału sądu do minimum, przy jednoczesnej automatycznej ochronie przed wierzycielami przez okres 4 miesięcy trwania postępowania. Okres jego obowiązywania to 30 listopada 2021 r. Obecnie ponad 90% postępowań jest otwieranych w tym trybie

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Jak przebiega uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

 • Pierwszym krokiem jest zawarcie umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Przedsiębiorca składa doradcy restrukturyzacyjnemu spis wierzytelności, także spornych, wstępne propozycje układowe oraz określa dzień układowy.
 • Spełnienie powyższych wymogów upoważnia przedsiębiorcę do złożenia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu UPR.
 • Od dnia obwieszczenia przedsiębiorca jest chroniony przed egzekucjami ze strony wierzycieli, aczkolwiek nie są uchylane zajęcia rachunków bankowych.
 • Nadzorcą układu jest licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, z którym przedsiębiorca zawarł umowę. Nadzorca weryfikuje spis wierzytelności, wierzytelności spornych oraz wspólnie z przedsiębiorcą przygotowują plan restrukturyzacyjny. Nadzorca negocjuje także propozycje układowe z wierzycielami.
 • Wierzyciele głosują nad układem na zaproponowanych przez przedsiębiorcę propozycjach układowych.
 • Podstawowe znaczenie dla prowadzenia dalszej procedury ma złożenie wniosku o zatwierdzenie układu w okresie czterech miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG. Brak takowego wniosku w przewidzianym ustawowo czasie powoduje, że zainicjowane uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne z mocy prawa zostaje umorzone.

Nowa procedura ma czasowy charakter. Dzięki niej przedsiębiorca może uniknąć złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Od 1 grudnia 2021 r. wchodzi z pewnymi zmianami do systemu prawa restrukturyzacyjnego na stałe.

Przesłanki podmiotowe do zainicjowania postępowania

Biorąc pod uwagę zakres podmiotowy, uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne przeznaczone jest dla:

 • Przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego
 • Spółek kapitałowych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • Wspólników spółek partnerskich i osobowych
 • rolników

Zasada jednokrotnego użycia trybu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Krajowe prawo restrukturyzacyjne przewiduje, że przedsiębiorca może skorzystać z tej procedury tylko jeden raz. Reglamentacja odnosi się do obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania, którego nie można powtórzyć, bez względu na to, jak się zakończyło.

Objęcie wierzytelności układem w uproszczonej restrukturyzacji

W postępowaniach restrukturyzacyjnych zasadą jest, że wierzytelności zabezpieczone rzeczowo (np. zastawem, hipoteką) nie są z mocy prawa objęte układem. W sytuacji, kiedy propozycje zakładają pełne zaspokojenie wraz z należnościami ubocznymi, które były przewidziane w umowie będącej podstawą ustanowienia zabezpieczenia – do objęcia tego zobowiązania układem nie jest konieczna zgoda wierzyciela.

Zadania i funkcje nadzorcy układu

Wśród podstawowych zadań nadzorcy należy w szczególności wskazać:

 • Zawiadamianie sądu o dokonaniu obwieszczenia
 • Przygotowywanie planu restrukturyzacyjnego
 • Przygotowanie listy wierzytelności i wierzytelności spornych
 • Udzielanie informacji wierzycielom niezbędnych do podjęcia decyzji w przedmiocie głosowania
 • Przyjmowanie pisemnych wniosków i zastrzeżeń co do przebiegu zbierania głosów na piśmie
 • Nadzorca układu w uproszczonym modelu pełni również funkcję informacyjną, przekazując dłużnikowi możliwości finansowania, włączając w to formy pomocy publicznej