Postępowanie restrukturyzacyjne rolnika

W niektórych sytuacjach gospodarstwa rolne mają możliwość skorzystania z postępowań, których celem jest uniknięcie upadłości i negatywnych skutków związanych z utratą płynności finansowej i bankructwem. Nasza kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo prawno-gospodarcze w zakresie restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących działalność rolniczą.

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego w przypadku zadłużenia

Na gruncie prawa restrukturyzacyjnego rolnicy indywidualni traktowani są jak przedsiębiorcy pomimo braku wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prowadzenie działalności rolniczej (uprawy, hodowla itd.) oznacza, że rolnik jest po prostu przedsiębiorcą. Jego działalność jest zatem – zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej – zorganizowana, rolnik wytwarza i sprzedaje produkty, a nie przeznacza ich tylko na własne potrzeby. Spełniając taką przesłankę można otworzyć restrukturyzację w gospodarstwie rolnym.

Krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa

Postępowanie restrukturyzacyjne rolnika – co można zyskać?

Zyskuje wtedy możliwość korzystania z różnych modeli postępowania restrukturyzacyjnego (uproszczonego, przyspieszonego itp.) i ochrony przed egzekucją komorniczą czy upadłością, wypowiedzeniem umów oraz ma możliwość zawarcia układu określającego zasady spłaty zadłużenia. Możliwe jest również uzyskanie przez gospodarstwa rolne obniżenia wierzytelności np. o oprocentowanie, koszty postępowania egzekucyjnego itp.

Kiedy można wnioskować o restrukturyzację gospodarstwa?

Zadłużony lub zagrożony niewypłacalnością rolnik powinien skontaktować się z kancelarią restrukturyzacyjną, w której licencjonowany doradca restrukturyzacyjny po zapoznaniu się ze stanem gospodarstwa rolnego, przyczynami ciężkiej sytuacji zaproponuje najlepiej dobrany i najkorzystniejszy tryb postępowania restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – merytoryczna pomoc dla zadłużonych rolników

Istotną rolę w postępowaniu ukierunkowanym na polepszenie kondycji finansowo-ekonomicznej rolnika i zapewnienie ochrony przed egzekucją odgrywa licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Dzięki jego wiedzy i doświadczeniu gospodarstwo rolne ma realne szanse na wyjście z zadłużenia, jakie powstało w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.

Głównym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której dłużnik przestaje być niewypłacalny. W jego realizacji doradca:

 • udziela indywidualnych porad,
 • dokonuje wyboru narzędzi i instrumentów, jakie oferuje prawo restrukturyzacyjne,
 • pomaga rolnikom w wyborze właściwych kierunków działań w celu poprawy płynności finansowej,
 • przygotowuje plany naprawcze restrukturyzacji gospodarstwa,
 • sporządza spis i analizuje struktury wierzytelności potrzebne do przyjęcia układu,
 • uczestniczy w negocjacjach między stronami.

Zarówno uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, jak i układowe czy sanacyjne wymagają znajomości różnych przepisów, procedur i dotrzymywania określonych ustawowo terminów. Oferujemy profesjonalną pomoc i wsparcie dla niewypłacalnych gospodarstw rolnych oraz ochronę przed egzekucją.

Doradca restrukturyzacyjny – jakie funkcje?

Licencjonowany doradca jest uprawniony także do pełnienia funkcji:

 • tymczasowego nadzorcy sądowego,
 • nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz w postępowaniu układowym,
 • zarządcy w procesie sanacyjnym – wykonując obowiązki sprawozdawcze w imieniu restrukturyzowanego gospodarstwa rolnego,
 • nadzorcy układu wybieranego przez rolnika – który przygotowuje m.in. propozycje naprawienia sytuacji finansowej i sporządza spis wierzytelności,
 • zarządcy przymusowego w postępowaniu egzekucyjnym.

Doświadczony do­­ra­d­ca sporządzi wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, zaproponuje działania w celu ochrony przed egzekucją i pomoże w restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących działalność rolniczą.

Planując wdrożenie postępowania restrukturyzacyjnego, można skorzystać ze wsparcia wykwalifikowanej kancelarii.

Restrukturyzacja zadłużenia w ramach pomocy publicznej – alternatywa dla sądowego postępowania restrukturyzacyjnego

W polskim porządku prawnym sądowa restrukturyzacja gospodarstwa rolnego nie jest jedyną drogą do poprawy płynności finansowej i sytuacji ekonomicznej dla podmiotów prowadzących działalność polegającą na produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Alternatywą jest pomoc publiczna udzielana przez ARiMR (Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), która może przyjąć formę:

 • dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych,
 • pożyczki udzielonej na sfinansowanie spłaty zadłużenia, które było wynikiem funkcjonowania gospodarstwa rolnego,
 • gwarancji zabezpieczającej,
 • przejęcia długu pod warunkiem przeniesienia własności nieruchomości rolnej lub jej części na rzecz Skarbu Państwa.

Restrukturyzacja gospodarstw rolnych w ramach powyższych form pomocowych dotyczy ściśle określonych podmiotów.

Warunki do uzyskania pomocy publicznej

Zgodnie z przepisami w celu uzyskania pomocy publicznej polegającej na otrzymaniu dopłaty, pożyczki lub gwarancji udzielonej na spłatę kredytu restrukturyzacyjnego należy spełnić warunki o charakterze podmiotowo-przedmiotowym.

Stosownie do ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, postępowaniem można objąć długi mające charakter pieniężny, które powstały w związku z działalnością roślinną lub zwierzęcą wykonywaną przez podmiot, czyli:

 • osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
 • właściciela gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym,
 • małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo,
 • niewypłacalny w rozumieniu przepisów ustawy Prawo upadłościowe.

Ponadto podmiot prowadzący działalność gospodarczą o charakterze rolniczym powinien mieć miejsce zamieszkania (siedzibę) w Polsce. Kolejny warunek do uzyskania pomocy publicznej polega na sporządzeniu planu restrukturyzacyjnego, który musi zostać zaakceptowany przez właściwego dyrektora WODR (Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego).

Plan restrukturyzacyjny – co musi zawierać?

W celu wszczęcia procedury restrukturyzacyjnej polegającej na udzieleniu pomocy publicznej dany podmiot jest zobligowany do przedstawienia w planie m.in.:

 • oceny sytuacji gospodarstwa rolnego przed uzyskaniem pomocy publicznej i prognozowanej po jej otrzymaniu,
 • działań naprawczych, które zostaną podjęte w celu przywrócenia zdolności do spłaty zobowiązań,
 • terminu wdrożenia planu restrukturyzacji.

Wszystkim zainteresowanym podmiotom planującym uzyskanie pomocy publicznej udzielanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielamy profesjonalnej pomocy w sporządzeniu planu, który może pozwolić na oddłużenie i poprawę płynności finansowej gospodarstwa rolnego.