Postępowanie restrukturyzacyjne przedsiębiorstwa

1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne która daje możliwość przedsiębiorcom niewypłacalnym bądź zagrożonym niewypłacalnością ratować swoje firmy. Przedsiębiorców przed upadłością mają ratować cztery procedury restrukturyzacyjne:

postępowanie o zatwierdzenie układu

przyspieszone postępowanie układowe

postępowanie układowe

postępowanie sanacyjne

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria oferuje:

reprezentowanie interesów dłużników oraz wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych

przygotowanie analizy prawno-ekonomicznej w zakresie obejmującym ustalenie istnienia przesłanek otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych,

dobór trybu restrukturyzacji dostosowanego do potrzeb dłużnika przy uwzględnieniu jego sytuacji,

sporządzenie wniosków o zatwierdzenie układu zawartego w postępowaniu o zatwierdzenie układu,

sporządzenie wniosków restrukturyzacyjnych do Sądu o otwarcie: przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego zawierających:

analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;

wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;

wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych

propozycje układowe

Kancelaria zajmuje się również postępowaniami dotyczącymi zadłużonych gospodarstw rolnych.

Ponadto jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny – licencja nr 1073 Ministra Sprawiedliwości- pełnimy funkcje

 • nadzorcy układu w postępowaniach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw,
 • nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz postępowaniu układowym,
 • pełnienie funkcji zarządcy w postępowaniu sanacyjnym,

Korzyści jakie daje otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorstw to:

 • uniknięcie upadłości przedsiębiorcy
 • zawieszenie egzekucji
 • zaspokojenie wierzycieli w większym stopniu niż w wypadku ogłoszenia upadłości
 • możliwość uwolnienia się członka zarządu od odpowiedzialności za długi spółki,

jeżeli we właściwym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu (art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych.)

Zainteresowała Cię oferta? Potrzebujesz pomocy?

Zaufaj nam, jak zaufali nam wszyscy nasi klienci. Gwarantujemy profesjonalną pomoc i obsługę.

Istota, cechy i formy restrukturyzacji przedsiębiorstwa

W literaturze naukowej restrukturyzacja przedsiębiorstwa rozumiana jest jako zmiana w strukturze majątkowo-kapitałowej oraz stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych organizacji prowadzącej działalność gospodarczą – mająca na celu przystosowanie i poprawę funkcjonowania podmiotu w nowych warunkach. Z punktu widzenia prawnego jej istotą jest uniknięcie ogłoszenia upadłości poprzez umożliwienie zawarcia układu, a w przypadku postępowania sanacyjnego także przez przeprowadzenie działań naprawczych. Upraszczając, postępowanie restrukturyzacyjne jest zbiorem działań (procedur) mających na celu stworzenie sprzyjających warunków do dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Możliwości restrukturyzacji jednostek gospodarczych

Można wyróżnić restrukturyzację:

 • rozwojową – podejmowaną w sposób względnie niezależny od aktualnych lub przewidywanych zmian otoczenia przedsiębiorstwa,
 • dostosowawczą – polegającą na szybkiej i skutecznej adaptacji firmy do aktualnych tendencji w gospodarce,
 • naprawczą – która przyjmuje charakter działań stabilizujących, a jej nadrzędnym zadaniem jest przywrócenie organizacji biznesowej utraconej sprawności i efektywności.

Wspólnym mianownikiem poszczególnych typów restrukturyzacji jest to, iż obejmują one wszystkie kluczowe obszary działalności gospodarczej, w tym: cele, funkcje, struktury, procesy.

Cele i zasady postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego

W ujęciu ekonomicznym najważniejszymi celami są:

 • sytuacje, w których postępowania egzekucyjne zostają zawieszone,
 • uzdrowienie sytuacji finansowo-ekonomicznej podmiotu,
 • propozycje układowe, w których suma wierzytelności spornych jest przedmiotem negocjacji,
 • umorzenie zobowiązań powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne
W sensie prawnym podstawowymi celami postępowania restrukturyzacyjnego są: uniknięcie ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, zawarcie układu i przeprowadzanie działań sanacyjnych na podstawie spisu wierzytelności. W myśl aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów chodzi o doprowadzenie do sytuacji, w której jak najwięcej podmiotów – niezależnie od tego, czy dotyczy to wspólników spółki jawnej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością, czy jednostek gospodarczych funkcjonujących w innej formie prawno-organizacyjnej – zostanie uratowanych przed wizją upadłości.

Osiągnięcie powyższych celów może być trudne, jeśli cały proces nie będzie przebiegał sprawnie. Szybkość jest jedną z naczelnych zasad postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

restrukturyzacja przedsiębiorstw

Plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa – podstawowy warunek wszczęcia postępowania

Powodzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa w dużym stopniu zależy od właściwego zaplanowania działań naprawczych. Prawidłowo sporządzony plan restrukturyzacyjny powinien odnosić się do fundamentalnych problemów firmy, w tym zawierać analizę sytuacji finansowo-ekonomicznej, zobowiązania spółki, opis planowanych środków sanacyjnych, projektowane zyski i straty na kolejne lata.