Postępowanie restrukturyzacyjne

1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne która daje możliwość przedsiębiorcom niewypłacalnym bądź zagrożonym niewypłacalnością ratować swoje firmy. Przedsiębiorców przed upadłością mają ratować cztery procedury restrukturyzacyjne:

• postępowanie o zatwierdzenie układu
• przyspieszone postępowanie układowe
• postępowanie układowe
• postępowanie sanacyjne

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria oferuje:

• Reprezentowanie interesów dłużników oraz wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych
• przygotowanie analizy prawno-ekonomicznej w zakresie obejmującym ustalenie istnienia przesłanek otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych,
• dobór trybu restrukturyzacji dostosowanego do potrzeb dłużnika przy uwzględnieniu jego sytuacji,
• sporządzenie wniosków o zatwierdzenie układu zawartego w postępowaniu o zatwierdzenie układu,
• sporządzenie wniosków restrukturyzacyjnych do Sądu o otwarcie: przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego zawierających:

– analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
– wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
– wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych
– propozycje układowe

Ponadto jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny – licencja nr 1073 Ministra Sprawiedliwości- pełnienie funkcji

• nadzorcy układu w postępowaniach restrukturyzacyjnych,
• nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz postępowaniu układowym,
• pełnienie funkcji zarządcy w postępowaniu sanacyjnym,

Korzyści jakie daje otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego to:

• uniknięcie upadłości przedsiębiorcy
• zawieszenie egzekucji
• zaspokojenie wierzycieli w większym stopniu niż w wypadku ogłoszenia upadłości
• możliwość uwolnienia się członka zarządu od odpowiedzialności za długi spółki, jeżeli we właściwym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu (art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych.)