Upadłość spółki

Upadłość spółki / jednoosobowej działalności gospodarczej

 

Kto może ogłosić upadłość firmy?

Upadłość firmy może ogłosić m.in.: osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego, do których należą: spółka jawna; spółka partnerska; spółka komandytowa; spółka komandytowo-akcyjna; spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Kto ma obowiązek złożenia wniosku?

Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek ten spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.

Podstawa złożenia wniosku

Ogólną podstawę do ogłoszenia upadłości stanowi niewypłacalność dłużnika, zatem sytuacja, gdy podmiot zaprzestał wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych i stan ten przekracza trzy miesiące.

Jakie mogą powstać konsekwencje w przypadku niezłożenia wniosku o upadłości?

Co do zasady wspólnicy spółek osobowych oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania. Członkowie zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mogą odpowiadać za nieterminowe złożenie wniosku całym swoim majątkiem, zakazem prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia do lat 10.

Jaki jest koszt złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy?

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 1.000 zł oraz musi być wpłacona zaliczka w wysokości jednokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 r. jest to 4821,80 zł.

Jaka jest alternatywa dla upadłości?

Alternatywą dla upadłości spółki jest otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub zatwierdzenie przez Sąd układu w postępowaniu o zatwierdzeniu układu.

 

Wykonujemy usługi z zakresu upadłości spółki na terenie miasta Katowice, Zabrze oraz Gliwice.